Search
× Search
Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Όροι χρήσης

 1. H διαδικτυακή πύλη http://www.epitropielegxou.parliament.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρ. 3Α ν. 3213/2003 ως ισχύει), που ενεργεί ως ειδικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος και λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017  ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (ΦΕΚ 146/05.08.2016). Το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία της Επιτροπής Ελέγχου εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.

 

 1. Η πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη και η χρήση του περιεχομένου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο.

 

 1. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής διαδικτυακή πύλη) οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.

 

 1. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης.

 

 1. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω στον υπ’ αριθ. 6 όρο, επιτρέπεται επίσης η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και με ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στη Επιτροπή Ελέγχου δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

 

 1. Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει ειδικότερο περιεχόμενο που αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση και επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης και ο χρόνος διάθεσης του επιμέρους περιεχομένου υπερισχύουν των όρων χρήσης του παρόντος κειμένου. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και επιστημονικής έρευνας, μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης της Επιτροπής Ελέγχου και μόνο με τα τεχνικά μέσα τα οποία έχουν αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

 

 1. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Ελέγχου δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη.

 

 1. Η διαδικτυακή πύλη περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Η Επιτροπή Ελέγχου δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και οι παραπομπές αυτές δεν αποτελούν υιοθέτηση απόψεων και πράξεων που αυτοί εκφράζουν ή αποδοχή του περιεχομένου τους.

 

 1. Η πρόσβαση των επισκεπτών στα στοιχεία της διαδικτυακής πύλης της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιείται με ανώνυμο τρόπο, χωρίς την καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

 1. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου και του επισκέπτη της διαδικτυακής πύλης, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Ο όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω της ίδιας της διαδικτυακής πύλης.
Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2022 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω